ส่วนลด IKEA, ข้อเสนอและขายช่วงสำหรับเดือนมิถุนายน 2019

In order to favourite this shop, please login or register first.

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ผ่อน 0%
ข้อเสนอ
ตรวจสอบแล้ว 100%
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อตกลงและเงือนไข

ช้อปปั๊บ รับบัตรของขวัญ โปรโมชันพิเศษสําหรับสมาชิก IKEA FAMILY
1 เม.ย. – 2 มิ.ย. 62
ร่วมโปรโมชันเฉพาะ ยอดซื้อโครงและบานตู้ PAX/พักซ์ อุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้
KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ และไฟตู้เสื้อผ้า
สมาชิก IKEA FAMILY ต้องมียอดซื้อชุดตู้เสื้อผ้า PAX/พักซ์ อุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้
KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ และไฟตู้ ขันตํ่าใน 1 ใบเสร็จ ตามเงื่อนไขที่กําหนด
จึงจะร่วมโปรโมชันแลกรับบัตรของขวัญได้
สมาชิก IKEA FAMILY รับบัตรของขวัญอิเกีย มูลค่า 1,000 บาท สําหรับทุกๆ 10,000 บาท
ที่ซื้อชุดตู้เสื้อผ้า PAX/พักซ์อุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์
และไฟตู้ใน 1 ใบเสร็จ
ข้อกําหนดและเงื่อนไข
– โปรโมชันนี้ สงวนสิทธิเฉพาะสมาชิก IKEA FAMILY เท่านัน้ โดยต้องแสดงบัตรสมาชิก
IKEA FAMILY (แบบถาวรหรือชัวคราว) ที่จุดชําระเงิน เมื่อทําการซื้อสินค้า
และที่แผนกเปลี่ยนคืนสินค้า เมื่อแลกรับบัตรของขวัญ
– ร่วมโปรโมชันได้จนกว่าสินค้าจะหมด ่ และร่วมโปรโมชัน่ เฉพาะยอดซื้อชุดตู้เสื้อผ้า PAX/พักซ์
อุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ และไฟตู้ ตังแต่ 1 เม.ย.– 2 มิ.ย. 62 เท่านัน้
– สงวนสิทธิเฉพาะสมาชิก IKEA FAMILY ที่มียอดซื้อชุดตู้เสื้อผ้า PAX/พักซ์
อุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ และไฟตู้ ขันตํ่าใน 1 ใบเสร็จ
ตามเงื่อนไขที่กําหนด
– ลูกค้าจําเป็นต้องแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่ออกโดยเคาน์เตอร์ชําระเงินหรือเคาน์เตอร์บ
ริการข้อมูล (I-Counter) เพื่อรับบัตรของขวัญอิเกีย ไม่สามารถนําสลิปบัตรเครดิต
สลิปการชําระเงินอื่น หรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน มาใช้เป็นหลักฐานการชําระเงินแทนได้
– บัตรของขวัญอิเกียที่ได้รับตามโปรโมชันใช้ได้กับการซื้อสินค้าที่สโตร์อิเกียในครั้งต่อไป
– บัตรของขวัญอิเกียมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่แลกรับ
– ชุดตู้เสื้อผ้า PAX/พักซ์ อุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์
และไฟตู้ ประกอบด้วย โครงและบานตู้ PAX/พักซ์ อุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้
KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ และไฟตู้เสื้อผ้า (FORMAT/ฟอร์มอท,
LINDSHULT/ลินด์ฮุลท์, URSHULT/อูร์ฮูลท์, MAGLEHULT/มอเกลฮุลท์,
NORRFLY/นอร์ฟลือ, และ STÖTTA/สเติทต้า)
– ยอดซื้อบริการต่างๆ เช่น บริการหยิบสินค้า บริการติดตัง บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์
และบริการจัดส่งสินค้า ไม่สามารถนํามาร่วมโปรโมชันได้ ่
– ยอดซื้อปุ่มจับและมือจับสําหรับบานตู้ และอุปกรณ์จัดเก็บ SKUBB/สกุบบ์
ที่รวมอยู่ในใบเสร็จเดียวกันจะไม่ถูกนับรวมในยอดซื้อที่ร่วมโปรโมชัน่
– หากสมาชิก IKEA FAMILY
นําสินค้าที่ร่วมโปรโมชันบางส่วนหรือทั้งหมดที่ซื้อไปมาคืนเพื่อรับเงินคืน โดยยอดซื้อที่ใช้ร่วมโปรโมชันเมื่อหักลบกับยอดเงินคืนที่ได้รับแล้วไม่ถึงเกณฑ์ขั้นตํ่าตามที่กําหนดไว้ สมาชิก IKEA FAMILY
จําเป็นต้องนําบัตรของขวัญอิเกียที่ได้รับจากการร่วมโปรโมชันมาคืน ทั้งนี้
ยอดเงินที่ใช้ไปในบัตรของขวัญจะถูกนําไปหักออกจากยอดเงินคืนที่จะได้รับด้วย
– ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในสโตร์สามารถรับบัตรของขวัญอิเกียตามโปรโมชันได้ที่แผนกเปลี่ยนคืนสินค้าหลังซื้อสินค้าเสร็จโดยต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและบัตรสมาชิก IKEA FAMILY
เพื่อแลกรับบัตรของขวัญ สามารถแลกรับบัตรของขวัญอิเกียตามโปรโมชันนี้ได้ถึง 2 มิ.ย. 62
– สําหรับลูกค้าที่ร่วมโปรโมชันผ่านการซื้อสินค้าออนไลน์ จะได้รับอีเมลยืนยันภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ซื้อสินค้า และบัตรของขวัญที่จะได้รับตามโปรโมชันจะจัดส่งให้ตามที่อยู่เดียวกับที่จัดส่งสินค้าภายใน
14 วัน
– ไม่สามารถรวมยอดซื้อของสมาชิก IKEA FAMILY หรือลูกค้าคนอื่นในใบเสร็จเดียวกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกรับบัตรของขวัญอิเกียได้
– ไม่สามารถแยกใบเสร็จในการซื้อสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกรับบัตรของขวัญอิเกียได้
– บริษัทอิคาโน่ จํากัด ขอสงวนสิทธิไม่รับบัตรของขวัญ หากลูกค้านํามาใช้หรือพยายามใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือใช้โดยขัดกับข้อกําหนดและเงื่อนไขน

ข้อเสนอเพิ่มเติมจากร้านที่คล้ายกัน

ส่วนลดและข้อเสนอที่คล้ายคลึงกับ IKEA

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ลดราคา
ตรวจสอบแล้ว 100%

IKEA ความคิดเห็น

แบ่งปันประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น IKEA

โพสต์ความคิดเห็น

ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ราคา:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
การจัดส่งและบริการหลังการขาย:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
คะแนนโดยรวม:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง

ถามเกี่ยวกับ IKEA

ถามเราได้ทุกอย่างเกี่ยวกับ IKEA และข้อเสนอ