ส่วนลด IKEA, ข้อเสนอและขายช่วงสำหรับเดือนธันวาคม 2019

In order to favourite this shop, please login or register first.

ข้อตกลงและเงือนไข

“ชอ้ ปป๊บั รับบตั รของขวญั อิเกีย” โปรโมชนั่ พิเศษสำ หรบั สมำชกิ IKEA FAMILY
เมื่อซื้อชุดตู้เสื้อผ้ำ PAX/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพลียเมนท์
(11 พ.ย. 62 – 5 ม.ค. 63)
สมาชิก IKEA FAMILY รับบัตรของขวัญอิเกีย หรือ E-Voucher มูลค่า 1,000 บาท เมื่อซื้อชุดตู้เสื้อผ้า
PAX/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพลียเมนท์ ครบทุกๆ 10,000 บาท
ข้อก าหนดและเงื่อนไข
 โปรโมชนั่ นี้สงวนสิทธส าหรับสมาชิก ิ์ IKEA FAMILY เท่านนั้ รว่ มโปรโมชนั่ ได้ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พ.ย. 62 ถึง
5 ม.ค. 63 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
 ในการเขา้รว่ มโปรโมชนั่ สมาชิก IKEA FAMILY ต้องมียอดซื้อชุดตู้เสื้อผ้า PAX/KOMPLEMENT
พักซ/์คอมเพลียเมนท์ขนั้ ต่ า 10,000 บาท/ใบเสรจ็ โดยทุกๆ 10,000 บาท ที่ช้อปชุดตู้เสื้อผ้า
PAX/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพลียเมนท์ จะได้รับบัตรของขวัญอิเกีย หรือ E-Voucher มูลค่า
1,000 บาท ซึ่งน ามาใช้ได้กับการซื้อสินค้าที่โตร์อิเกียในครงั้ ต่อไป ทัง้ นี้ไมส่ ามารถแยกใบเสรจ็ได้
 ชุดตู้เสื้อผ้า PAX/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพลียเมนท์ ประกอบด้วยโครงตู้และบานตู้ PAX/พักซ์
อุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้และอุปกรณ์เสริม KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ทัง้ นี้
ปุ่มจับและมือจับส าหรับบานตู้ อุปกรณ์จัดเก็บซีรีส์ SKUBB/สกุบบ์ไฟตู้ และบริการต่างๆ
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงบริการหยิบสินค้า บริการจัดส่งสินค้า และบริการประกอบเฟอร์นิเจอร์
ไมร่ ว่ มโปรโมชนั่
 ส าหรับการซื้อสินค้าในสโตร์อิเกีย ลูกค้าต้องแสดงบัตรสมาชิก IKEA FAMILY (แบบชวั่ คราวหรอืถาวร)
ที่จุดช าระเงิน และการแลกรับบัตรของขวัญอิเกียต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต้นฉบับร่วมกับบัตรสมาชิก
IKEA FAMILY ที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนคืนสินค้าในแผนกบริการลูกค้า
อิเกียขอสงวนสิทธไิ์มร่ บั หลักฐานการชา ระเงินอื่น เช่น สลิปบัตรเครดิตหรือส าเนาใบเสร็จรับเงิน
และเปิดให้แลกรับบัตรของขวัญอิเกียได้วันสุดท้ายวันที่ 5 ม.ค. 63
 ส าหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ ลูกค้าต้องระบุหมายเลขสมาชิก IKEA FAMILY ในรายการสัง่ ซ้อืออนไลน์
และจะได้รับ E-Voucher ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มอืถือหรอือีเมลทใี่ หไ้วใ้นรายการสัง่ ซ้อื ภายใน 7
วันหลังจัดส่งสินค้า อิเกียขอสงวนสิทธไิ์มอ่ อก E-Voucher ให้ซ ้า
ในกรณีที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง
 บัตรของขวัญอิเกีย หรือ E-Voucher ที่ได้รบั ตามโปรโมชนั่ มอี ายุ 6 เดือนหลังวนั ที่ออก
และใชไ้ด้ที่สโตรอ์ ิเกยี เท่านัน้
 E-Voucher ที่ได้รบั ต้องน าไปชา ระเงินที่เคานเ์ตอรช์ า ระเงินซ่งึมพี นักงานประจา อยูเ่ ท่านัน้
ไมส่ ามารถน าไปใชท้ ี่เคาน์เตอรช์ า ระเงินอัตโนมตั ิได้และต้องใชใ้หห้ มดใน 1 ครงั้ หากใชไ้มห่ มด
มูลค่าคงเหลือจะถูกหักไปโดยอัตโนมัติและไม่สามารถขอแลกคืนเป็นเงินสดได้
 มูลค่าในบัตรของขวัญอิเกีย หรือ E-Voucher ไม่สามารถขอคืน
หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 กรณีที่ลูกค้าน าชุดตู้เสื้อผ้า PAX/KOMPLEMENT พักซ/์คอมเพลียเมนท์ที่ซ้อื โดยรว่ มโปรโมชนั่ มาคืน
และท าให้ยอดรวมที่เหลือหลังหักมูลค่าสินค้าที่น ามาคืน ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะรว่ มโปรโมชนั่ ได้
อิเกียขอสงวนสิทธระงับบัตรของขวัญอิเกี ิ์ ย หรือ E-Voucher ที่ได้ออกไว้
และหักมูลค่าที่ใช้ไปแล้วจากยอดเงินคืนที่ลูกค้าจะได้รับ หรอืตัดสิทธใิ์นการแลกรบั บตั รของขวญั อิเกีย
หรือ E-Voucher
 อิเกีย (ประเทศไทย) จา กัด ขอสงวนสิทธไม่รับบัตรของขวัญ ิ์ หรือ E-Voucher
หากลูกค้าน ามาใช้หรือพยายามใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือใช้โดยขัดกับข้อก าหนดและเงื่อนไขนี้
 อิเกีย (ประเทศไทย) จ ากัด
ขอสงวนสิทธใิ์นการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขขอ้ ก าหนดและเง่ือนไขของโปรโมชนั่ นี้โดยไมต่ ้องแจง้ ใหท้ ราบ
ล่วงหน้า

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ผ่อน 0%
ข้อเสนอ
ตรวจสอบแล้ว 100%
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

IKEA ความคิดเห็น

แบ่งปันประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น IKEA

โพสต์ความคิดเห็น

ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ราคา:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
การจัดส่งและบริการหลังการขาย:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
คะแนนโดยรวม:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง

ถามเกี่ยวกับ IKEA

ถามเราได้ทุกอย่างเกี่ยวกับ IKEA และข้อเสนอ